top of page

Instagram nyereményjáték

1000 követő nyereményjáték - 2 db Bormamorbolt.hu csomag kisorsolása

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28)

2. A Játékos:

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, aki érvényes Instagram-regisztrációval rendelkezik, és követi a https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu  Instagram profilt, valamint komment-el a 3. pontban részletezett feltételeknek megfelelően, és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

2.2. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

2.3.  Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva továbbá a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

3. A játékban való részétel menete
3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Instagram oldalán ( https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/ ) keresztül hirdeti meg. A játék kizárólag Instagram-on érhető el, a bormamorbolt.hu Instagram oldalán: (https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/).

 

3.2. A nyereményjáték 2021.03.09-től indul, és addig tart, míg a Bormamorbolt.hu Instagram oldala https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/)  eléri az 1000 követőszámot.

3.3. A Játékos saját Instagram (www.instagram.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a bormamorbolt.hu Instagram-oldalán 2021. március 9-én közzétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a nyereményjátékban.

3.4. A bormamorbolt.hu Instagram oldal játékot hirdet az oldal látogatóinak, a https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/ oldalon keresztül, az Instagram.com oldal felhasználói között, hogy kövessék a bormamorbolt.hu Instagram oldalát (https://www.instagram.com/ bormamorbolt.hu./), és jelöljenek meg kommentben egy valakit, aki szintén örülhet a nyereménynek és szívesen részt venne a játékban, és ő is követi a bormamorbolt.hu instagram oldalát.

3.5. A játékban való részvételhez a Játékosnak követnie kell a bormamorbolt.hu Instagram oldalát (https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/), valamint a Nyereményjátékot meghirdető poszt alatt kommentben kell bejelölnie annak a személynek a tulajdonában lévő Instagram-oldalát, aki szintén örülhet a nyereménynek és szívesen részt venne a játékban és ő is követi a bormamorbolt.hu instagram oldalát.

3.6. A nyertesek a Nyereményjáték összes feltételét teljesítők közül kerül ki.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021.03.08
A Játék zárónapja: Az 1000 követőszám elérésének napja.

5. Sorsolás

5.1. A nyeremény sorsolásának időpontja: Az 1000 követőszám elérésének napját követő 24 órán belül. A sorsolás a https://commentpicker.com/ oldalon keresztül történik, a nyertesek kisorsolásáról képernyőfotók készülnek.

5.2. A sorsolás nyerteseit a Szervező a játékot meghirdető posztban közli, mely a nyertesek értesítésének tekintendő. Amennyiben a Játékosok értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 2 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes / pótnyertesek részére bonyolítja le egyező módon. A nyertesek a nyereményt postai úton kapják meg.

6. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 2 db nyertes kerül kisorsolásra, akik 1 -1 db Bormámor csomagot nyernek.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a bormamorbolt.hu Instagram oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertesek a nyereményt 2 munkanapon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese/pótnyertesei válik/válnak jogosulttá az adott nyereményre, akiket a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

6.5. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy az Instagram közösségi oldalon merültek fel.

7. Moderálás

7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által közzétett komment, vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.

7.2. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a Játékost kizárja a játékból.

7.3. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

7.4. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook vagy Instagram oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

8. A nyeremény átvételének feltételei

8.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 2 munkanapon belül kötelesek felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani lakcímét, amire a Szervező küldi ki a nyereményt.

8.2. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékosok által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyerteseknek illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.

8.3. A Játékosok a játékban való részvétellel elismerik, hogy a Szabályzatot megismerték és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadják. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a játék teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

8.4. A Nyertesek kötelesek a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

8.5. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a játékra való jelentkezése előtt az ő kötelességük előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.


8.6. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertesek által megválasztott lakcímekre küldi.

8.7. A tartaléknyertes / tartaléknyertesek akkor válik/válnak jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertesek a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felelnek meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest / nyerteseket a bormamorbolt.hu Instagram-oldalán a Szervező nem hozza nyilvánosságra.

8.8. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékosok az adatkezelési nyilatkozatot elfogadják, amelyet a játékosok a pályázatuk megküldésével automatikusan elfogadnak. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

8.9. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a bormamorbolt.hu Instagram-oldalnak küldött privát üzeneten keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi a 4. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

8.10. A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevők megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertesek nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

8.11. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

9. Szervező jogai

9.1. A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldala időszakosan nem érhető el.

9.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Instagram oldalán.

9.3. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljeskörű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.

10. Adatkezelés

10.1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28) által szervezett 1000 követő nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

10.2. A Szervező végzi, mint Adatkezelő, aki jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

10.3. A Játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

10.4. A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

10.5. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni. A Játékosok a Játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítása céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. Az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

10.6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

10.7. A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

10.8. Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28) végzi.

10.9. Az adatok megőrzési ideje: A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.
Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó neve, telefonszáma és lakcíme
Időtartam: a Játék időtartama és az azt követő 6 hónap

10.10. Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

10.11. Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (bormamorbolt@gmail.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28)

11. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása

11.1. A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11.2. A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szolgáltatónak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. Szolgáltató kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, A Szolgáltatóval vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

11.3. Szolgáltató a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11.3. A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

11.4. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden Ács Adrienn EV által megkövetelt intézkedést megtenni és Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Szolgáltató a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

12. Záró rendelkezések

12.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és az Instagram elveknek megfelelően használható fel.

12.2. A játékot az Instagram, nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint az Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagram-nak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.

12.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

12.4. Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

12.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

12.6. Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

12.7. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

13. Információkérés

A nyereményjátékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon a bormamorbolt@gmail.com címre.

Győr, 2021.03.08.

Szervező

Instagram nyereményjáték

Bögre nyereményjáték - 1 db Bormamorbolt.hu bögre felirattal kisorsolása

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28)

2. A Játékos:

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, aki érvényes Instagram-regisztrációval rendelkezik, és követi a https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu  Instagram profilt, valamint komment-el a 3. pontban részletezett feltételeknek megfelelően, és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

2.2. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

2.3.  Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva továbbá a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

3. A játékban való részétel menete
3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Instagram oldalán ( https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/ ) keresztül hirdeti meg. A játék kizárólag Instagram-on érhető el, a bormamorbolt.hu Instagram oldalán: (https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/).

 

3.2. A nyereményjáték 2022.05.13-tól indul, és 2022.06.08-ig tart.

3.3. A Játékos saját Instagram (www.instagram.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a bormamorbolt.hu Instagram-oldalán 2022. május 13-án közzétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a nyereményjátékban.

3.4. A bormamorbolt.hu Instagram oldal játékot hirdet az oldal látogatóinak, a https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/ oldalon keresztül, az Instagram.com oldal felhasználói között, hogy kövessék a bormamorbolt.hu Instagram oldalát (https://www.instagram.com/ bormamorbolt.hu./), és jelöljenek meg kommentben egy valakit, aki szívesen részt venne a játékban, és ő is követi a bormamorbolt.hu instagram oldalát.

3.5. A játékban való részvételhez a Játékosnak követnie kell a bormamorbolt.hu Instagram oldalát (https://www.instagram.com/bormamorbolt.hu/), valamint a Nyereményjátékot meghirdető poszt alatt kommentben kell bejelölnie annak a személynek a tulajdonában lévő Instagram-oldalát, aki szintén szívesen részt venne a játékban és ő is követi a bormamorbolt.hu instagram oldalát.

3.6. A nyertesek a Nyereményjáték összes feltételét teljesítők közül kerül ki.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2022.05.13
A Játék zárónapja: 2022.06.08

5. Sorsolás

5.1. A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022.06.08 20:00. A sorsolás a https://commentpicker.com/ oldalon keresztül történik, a nyertesek kisorsolásáról képernyőfotók készülnek.

5.2. A sorsolás nyerteseit a Szervező a játékot meghirdető posztban közli, mely a nyertesek értesítésének tekintendő. Amennyiben a Játékosok értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 2 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes / pótnyertesek részére bonyolítja le egyező módon. A nyertesek a nyereményt postai úton kapják meg.

6. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 1 db nyertes kerül kisorsolásra, aki 1db bögrét nyer, a megadottak közül választható (nem egyedi felirat) fekete, boros felirattal. 

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a bormamorbolt.hu Instagram oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertesek a nyereményt 2 munkanapon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese/pótnyertesei válik/válnak jogosulttá az adott nyereményre, akiket a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

6.5. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy az Instagram közösségi oldalon merültek fel.

7. Moderálás

7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által közzétett komment, vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.

7.2. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a Játékost kizárja a játékból.

7.3. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

7.4. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook vagy Instagram oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

8. A nyeremény átvételének feltételei

8.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 2 munkanapon belül kötelesek felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani lakcímét, amire a Szervező küldi ki a nyereményt.

8.2. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékosok által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyerteseknek illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.

8.3. A Játékosok a játékban való részvétellel elismerik, hogy a Szabályzatot megismerték és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadják. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a játék teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

8.4. A Nyertesek kötelesek a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

8.5. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a játékra való jelentkezése előtt az ő kötelességük előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.


8.6. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertesek által megválasztott lakcímekre küldi.

8.7. A tartaléknyertes / tartaléknyertesek akkor válik/válnak jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertesek a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felelnek meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest / nyerteseket a bormamorbolt.hu Instagram-oldalán a Szervező nem hozza nyilvánosságra.

8.8. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékosok az adatkezelési nyilatkozatot elfogadják, amelyet a játékosok a pályázatuk megküldésével automatikusan elfogadnak. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

8.9. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a bormamorbolt.hu Instagram-oldalnak küldött privát üzeneten keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi a 4. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

8.10. A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevők megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertesek nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

8.11. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

9. Szervező jogai

9.1. A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldala időszakosan nem érhető el.

9.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Instagram oldalán.

9.3. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljeskörű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.

10. Adatkezelés

10.1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28) által szervezett 1000 követő nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

10.2. A Szervező végzi, mint Adatkezelő, aki jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

10.3. A Játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

10.4. A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

10.5. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni. A Játékosok a Játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítása céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. Az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

10.6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

10.7. A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

10.8. Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28) végzi.

10.9. Az adatok megőrzési ideje: A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.
Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó neve, telefonszáma és lakcíme
Időtartam: a Játék időtartama és az azt követő 6 hónap

10.10. Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

10.11. Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (bormamorbolt@gmail.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó (Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22, Adószám:  75344106-1-28)

11. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása

11.1. A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11.2. A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szolgáltatónak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. Szolgáltató kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, A Szolgáltatóval vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

11.3. Szolgáltató a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11.3. A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

11.4. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden Ács Adrienn EV által megkövetelt intézkedést megtenni és Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Szolgáltató a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

12. Záró rendelkezések

12.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és az Instagram elveknek megfelelően használható fel.

12.2. A játékot az Instagram, nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint az Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagram-nak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.

12.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

12.4. Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

12.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

12.6. Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

12.7. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

13. Információkérés

A nyereményjátékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon a bormamorbolt@gmail.com címre.

Győr, 2022.05.13, Győr

Szervező

bottom of page