top of page

www.bormamorbolt.hu  A D A T K E Z E L É S I   T Á J É K O Z T A T Ó

 

Adataid védelme fontos számunkra, ezért szeretnénk tájékoztatni Adatvédelmi nyilatkozatunkról. A személyes adataid általunk történő feldolgozásával kapcsolatos átláthatóbb és világos tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi nyilatkozatot külön fejezetekre osztottuk fel. Az egyes fejezetekben részletesebben leírjuk, hogy mely személyes adataiddal rendelkezünk és azokat hogyan használjuk fel. Megtalálhatod a jogaidra vonatkozó információkat, például, hogy hogyan férhetsz hozzá az adataidhoz, és hogy hogyan kérheted adataid felhasználásának megszüntetését. 

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza ezen Webáruház rendszerben működő webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az

adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán.

 

A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a Controller személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az alábbi, adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal:

− GDPR rendelet: Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016.

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

− 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

− 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800048.tv

− 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300100.tv

 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://bormamorbolt.hu

 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https:// bormamorbolt.hu

/adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Tartalom: 
1. Ki kezeli az Ön személyes adatait? Az adatkezelő adatai és elérhetőségei
2. Fogalmak, 

3. Mi a feldolgozás jogalapja? Mi az adatkezelés jogalapja?

4. Mik az Ön jogai?

5. Online vásárlás
6. Ügyfélszolgálat

7. Nyereményjáték

8. Sütik / Cookiek
9. Google ads konverziókövetés és Google analytics használata

10. Hírlevél, DM tevékenység

11. Közösségi oldalak

12. Panaszkezelés

13. Adatbiztonsági intézkedések
14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

15. Jogérvényesítési lehetőségek
16. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

 

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?
 

A www.bormamorbolt.hu internetes címen elérhető webáruházat Szilágyi Dorottya (továbbiakban Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn. Az Ön személyes adatait a www.bormamorbolt.hu internetes címen elérhető webáruházban Szilágyi Dorottya (továbbiakban Üzemeltető) kezeli, mint adatkezelő.

Adatkezelő adatai és elérhetőségei: 
Szolgáltató neve: Szilágyi Dorottya egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Szalay Imre utca 22
Adószám:  75344106-1-28
Nyilvántartási szám: 57106236
Számlavezető pénzintézet: OTP bank
Számlaszám: 11773494-00299626
Elérhetőségek - Telefonszám: 0630 5202829
Központi e-mail cím (vevőszolgálat):  bormamorbolt@gmail.com

Fő tevékenység: 479102 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

​Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): 

 

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy helyesen cselekedjünk.


Ezért készítettük el ezt az adatvédelmi szabályzatot és cookie tájékoztatót (a továbbiakban: Szabályzat), amely:
 

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,

 • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,

 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat a www.bormamorbolt.hu Csoporton belül és más szervezetekkel, és

 • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

 • Ez a Szabályzat abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat (a továbbiakban: „a Szolgáltatásaink”). 


A Szolgáltatásaink használata az alábbiakat jelenti:
-a www.bormamorbolt.hu weboldalon történő vásárlást
-elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozást, így például hírlevelekre, amit Ön e-mailben kaphat tőlünk,
-az általunk szervezett piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményekben való részvételt.

 

Ez a Szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

2. Fogalmak:

  

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3. Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

 

Az adatkezelés jogalapja:
1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

Hol tároljuk az adataid?
A tőled kapott begyűjtött személyes adatokat  az Európai Unió egyik országában, Magyarországon tároljuk.

 

Ki fér hozzá az adataidhoz?

Személyes adataidhoz csak azok férnek hozzá, akiknek azokra az adatfeldolgozás célját képező tevékenységhez szükségük van.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?

A www.bormamorbolt.hu nem gyűjthet be, dolgozhat fel, használhat, tárolhat személyes adatokat érvényes jogalap nélkül. A törvényesség származhat a te beleegyezésedből, törvényi kötelezettségből vagy vállalati törvényes érdekeinkből. Begyűjtött személyes adataid minden egyes specifikus feldolgozásakor tájékoztatunk az érvényes jogalapról és a te jogaidról is függetlenül attól, hogy a személyes adataidra törvényes vagy szerződéses okokból van-e szükségünk. Tájékoztatunk arról is, köteles vagy-e megadni a személyes adatokat, és milyen következményekkel járhat, ha megtagadod ezt.

 

 

4. Mik az Ön jogai?
 

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot márkánkkal, és személyes adatait e-mailben elküldjük.
 

Adathordozhatósághoz való jog:

Amikor a www.bormamorbolt.hu automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

 

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

 

Az elfeledtetés joga:
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, márkánk által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

 

*folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal

*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk

*rendezetlen tartozása van a www.bormamorbolt.hu felé, a fizetési módtól függetlenül

*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat

*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették

*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely www.bormamorbolt.hu jogos érdeke szerint történik. Márkánk nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le: követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy márkánk korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben, márkánk jogos érdeke alapján, márkánk korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, márkánknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

*ha márkánknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

A tiltakozáshoz való jog:
A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az bormamorbolt@gmail.com email címen vagy a 06305202829-es ügyfélszolgálati telefonszámon.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy márkánk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

 

Intézkedési határidő:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Online vásárlás:
 

Miért használjuk a személyes adatait?
Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy www.bormamorbolt.hu weboldalon feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználjuk arra, hogy külső feleknek igazoljuk az Ön címét. 

 

Továbbá gyűjthetünk információt a www.bormamorbolt.hu -on tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más szervezetek weboldalain jelennek meg).
Gyűjthetünk információt olyan eszközökről, amelyeket ahhoz használt, hogy a Szolgáltatásainkhoz hozzáférjen (ideértve a rendszer elkészítését, modellezését és működtetését, az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították, egyéb adatokat, amelyeket standard HTTP(s) kérés header-rel továbbítottak, a belépést követően az online rész fenntartásához szükséges adatokat)

 

 

Hogyan használjuk fel a személyes adataidat?

A tőled rendelés leadásakor vagy fizetéskor begyűjtött személyes adatokat csak a szükséges mértékben használjuk fel a megrendelt termékek és szolgáltatások feldolgozásához és kézbesítéséhez.

 

Amikor rendelést adsz le, fizetsz, visszaküldesz egy terméket vagy feliratkozol pénzügyi szolgáltatásra, a személyes adataidat felhasználjuk személyazonosságod és hitelképességed igazolására, pénzügyi adataid pontosságának ellenőrzésére, a csalások és más illegális tevékenységek kizárására.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel 

* kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám
* fizetési információ és fizetési előzmények
* rendelési információ

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Felhasználó név: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
E-mail cím: Kapcsolattartás
Jelszó*: A www.bormamorbolt.hu felhasználói fiókba való biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.
Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

A fentiek jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

*Saját fiók létrehozása esetén


Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

 

Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP cím: Technikai művelet végrehajtása. 

A fentiek jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 

Ügyfélfiók regisztrálása, online shopból történő rendelés során:

A www.bormamorbolt.hu online shopból természetesen saját ügyfélfiók és regisztráció nélkül is vásárolhat.

Azonban regisztrációt követően a vásárlás egyszerűbbé, gyorsabbá, személyre szabhatóbbá válik. Például a következő rendelésnél a rendszer automatikusan felkínálja a korábban már lementett szállítási címet, fizetési módot és szállítási módot. Ha ügyfélfiókot hoz létre, adatbázisunkban tárolni tudjuk a honlap használata során korábban megadott információkat.

 

Ha regisztrál és ügyfélfiókot hoz létre, jelszóval védett, közvetlen hozzáférést biztosítunk

a tárolt törzsadataihoz (például ügyfél azonosító, név, cím, születési idő, telefonszám, email cím, fizetési információk), a rendelési adatokhoz (rendelt termékek, cikkszámok,

méretek), és egyéb információkhoz (például kedvencek listája). A regisztráció során

kötelezően megadandó adatokat csillaggal („*”) jelöljük. A nem kötelező adatoknál jelezzük, hogy azokra miért van szükségünk. Biztonsági okokból a regisztráció során használt IP címet átmenetileg tároljuk.

 

Az ügyfélfiókot és az abban tárolt adatokat bármikor törölheti. Ehhez elegendő egy

informális üzenetet küldenie hozzánk például e-mailben a bormamorbolt@gmail.hu -email címre. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélfiók törlése nem jár automatikusan a rendelési előzmények és az azokkal kapcsolatos személyes adatok azonnali

törlésével.

 

Jogalap:

Amikor a www.bormamorbolt.hu ügyfélfiókján keresztül igénybe veszi a webáruházát vagy egy másik személyre szabott szolgáltatást, a jogalap a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja (szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző lépések).

Amikor bejelentkezés nélkül veszi igénybe a www.bormamorbolt.hu webáruházát, a személyre szabás alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja (érdekek mérlegelése a mi azon jogos érdekünk alapján, hogy személyre szabott tartalmakat és termékajánlásokat nyújtsunk Önnek)

 

Ügyfélfiók regisztrálása nélkül, a www.bormamorbolt.hu online shopból történő rendelés során:

Rögzítjük, hogy milyen termékeket rendel és milyen termékeket vesz fel kedvencei közé a kívánságlistára. Emellett tároljuk a megrendeléshez közvetlenül kapcsolódó adatokat is. A rendelési információk tartalmazzák különösen az alábbiakat:

 • a megrendelt termékre vonatkozó információk, például cikkszám

 • e-mail cím

 • számlázási és szállítási cím

 • fizetési adatok

 • visszaküldésre és reklamációkra vonatkozó adatok (visszahozás oka, hibák)

 • rendelési számok

 • küldemény nyomon követési adatai a fuvarozó cégektől (például DHL International)

 

Jogalap:

Amikor a www.bormamorbolt.hu ügyfélfiókján keresztül igénybe veszi a webáruházát vagy egy másik személyre szabott szolgáltatást, a jogalap a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja (szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző lépések).

Amikor bejelentkezés nélkül veszi igénybe a www.bormamorbolt.hu webáruházát, a személyre szabás alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja (érdekek mérlegelése a mi azon jogos érdekünk alapján, hogy személyre szabott tartalmakat és termékajánlásokat nyújtsunk Önnek)

 
Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk; kézbesítési szolgáltatók a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban használják fel azokat. A fizetési szolgáltatók a fizetés feldolgozásához használják fel.

 

Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

Adatfeldolgozói tevékenység: Tárhely szolgáltatás
Név, cím, elérhetőség: Wix.com Inc.
Székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel
web: wix.com
E-mail cím: info@wix.com


Adatfeldolgozói tevékenység: Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing)

Adattovábbítás harmadik fél részére
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

   1. Fuvarozás

Név, cím, elérhetőség: GLS: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.    info@gls-hungary.com

Név, cím, elérhetőség: Foxpost Zrt., : 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A. 06-1-999-0-369

  2. Online fizetés 

Név, cím, elérhetőség: PayPal Europe ügyfélszolgálati postacím: 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, United Kingdom.

A kiválasztott fizetési módtól függően a fizetési folyamat teljesítéséhez szükséges adatokat (például bankszámla vagy bankkártya adatok) továbbítjuk a fizetés teljesítéséért felelős szolgáltató felé. A fizetési szolgáltatók az adatok egy részét saját hatáskörben és saját felelősségükre is gyűjtik. Ezekre vonatkozóan az adott fizetési szolgáltató adatvédelmi rendelkezései az irányadók.

 

Jogalap: az Ön személyes adatainak külső fizetési szolgáltató részére történő átadása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja szerint jogszerűnek minősül, mivel „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges“.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?
Személyes adatainak feldolgozása szükséges márkánk számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
- Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

- A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

- A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

- § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges, ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

postai úton a 9025 Győr Szalay Imre utca 22 címen.

e-mail útján a bormamorbolt@gmail.com e-mail címen,

telefonon a +3630 5202829 telefonszámon.

6. Ügyfélszolgálat:
 

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk kérései, panaszai kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos garanciális ügyintézéshez e-mailen, telefonon és a közösségi médiában. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel, ha rendelésével probléma adódik.

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megad számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat

Személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról ad meg, bármikor, amikor Ön a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban kapcsolatba lép velünk, így például telefonon, e-mailen vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk (például: kapcsolattartói adatok, így például név, cím, e-mail-cím és telefonszám)
* fizetési információ és fizetési előzmények

* rendelési információ

* az ügyben folytatott minden levelezés

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent említett, Önnek nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében használjuk fel.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait a telefonhívások és e-mailek illetve levelezés esetén 100 napig, esetkezelés esetében 12 hónapig tartjuk meg. 

 

Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának? Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja szerint jogszerűnek minősül, mivel „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely www.bormamorbolt.hu jogos érdeke szerint történik. Márkánk nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

7. Nyereményjáték

 

Miért használjuk a személyes adatait?
Adatait feldolgozzuk, amikor játékainkra jelentkezik. A személyes adatait a www.bormamorbolt.hu márkánk felhasználja arra, hogy a játékban nevezettekkel kapcsolatba lépjen az esemény előtt és után, valamint a nevezők azonosítására, a nevezők korának megállapítására, a nyertesek értesítésére, a díjak átadására és nyomon követésére.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

* kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail-cím és telefonszám
* a játékban megadott információk

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; a szállítási szolgáltatóknak a díj átadásához. 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?
Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor úgy dönt, hogy részt vesz egy játékban.

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

 

A beleegyezése visszavonásához való jog:
Bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően. Amikor így tesz, márkánk nem lesz képes a fent említett szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?
A Játék időtartamában és az azt követő 6 hónapban.

8. Sütik / Cookiek:

Mi is cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, hogy amikor a www.bormamorbolt.hu weboldalt használja, például tag-ek és pixelek („Cookie-k”), hogy az Ön vásárói élményét személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk Önnek. Ez a rész még több információt tartalmaz a Cookie-kkal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatja Ön a választási jogosultságát a cookie-k használatával kapcsolatban. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a www.bormamorbolt.hu weboldalon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az Ön vásárlói élményének javításában.

 

Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.


Az érintettek köre:
A weboldalt látogató valamennyi érintett.


Miért használjuk a személyes adatait?

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

Milyen cookie-kat használ webshopunk?

 

Hozzájárulást nem igénylő sütik
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Az alap sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Az alap sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített törvényi felhatalmazás alapján az ott foglaltaknak megfelelően történik. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

A WIX tárhelyszolgáltató az alábbi okokból használ cookiekat:

 • Hogy nagyszerű élményt nyújtson a látogatók és az ügyfelek számára

 • Hogy azonosíthassa az ön oldalára regisztrált felhasználókat

 • Hogy elemezni és nyomon tudja követni a WIX alapelvek hatékonyságát és működését

 • Annak érdekében, hogy a webhely biztonsággal használható legyen

 

A cookie-k típusai:
A sütik típusa, időtartama és kategóriája szerint osztályozhatók.

1. Típus:

Első fél sütik:
Sütik, amelyeket a WIX helyez el az Ön webhelyén

 

Harmadik fél sütik:

Ezek a cookie-k az adott harmadik fél által a webhelyünkön kínált opciókra vonatkozóan elhelyezett és leolvasott harmadik fél cookie-k. A harmadik fél cookie-kat nem a www.bormamorbolt.hu helyezi el vagy olvassa le, hanem a harmadik fél. Az ilyen cookie-kal, a használatukkal rögzített adatok és ezen adatok felhasználási céljai tekintetében csak korlátozott tudomással és felügyelettel bírunk. Az ilyen harmadik fél cookie-k lehetnek funkcionális, szigorúan szükséges vagy elemző cookie-k. A harmadik felek a begyűjtött információkat felhasználhatják saját céljaikra. A begyűjtött információk tartalmazhatnak (többek között) arra vonatkozó információkat, hogy Ön hogyan használja az adott harmadik fél opcióit, illetve lehetővé tehetik az adott harmadik fél számára a felhasználói felismerését.

  

Ezekre a cookie-kra, illetve arra vonatkozó információkért, hogy az adott harmadik felek, hogyan használják fel a begyűjtött információkat, kövesse az alábbiakban megadott hivatkozásokat, vagy lépjen kapcsolatba az adott harmadik féllel.

Név: _ga, _gat, _gid, __utma,, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Funkciója: Ezek a Google Analytics által használt sütik. A Google Analytics segítségével aggregált adatokat gyűjt össze webhelyünk használatával kapcsolatban (például hányan látogattak meg bizonyos oldalakat, hogy hányan tartózkodtak webhelyén stb.) Bővebb információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Név: __cfduid

Funkciója: A __cfduid sütit az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

2. Időtartam:

Munkamenet (átmeneti) sütik: Ezek a sütik törlődnek, amikor a webhely látogatói bezárják böngészőiket, és nem használják további információk gyűjtésére. Az információkat általában olyan munkamenet-azonosítás formájában tárolják, amely nem azonosítja a felhasználót.

 

Állandó vagy (tárolt) sütik: Ezeket a sütiket a webhely látogatójának merevlemezén tárolják, amíg azok le nem járnak (egy meghatározott lejáratig) vagy amíg törlésre nem kerülnek. Ezeket a sütiket a felhasználóról való azonosító információk gyűjtésére használják, például a webes szörfözés viselkedéséről vagy az adott webhely felhasználói preferenciáiról.

 

3. Kategória:

Szigorúan szükséges sütik: Ezek a sütik, amelyek segítségével a látogatók böngészhetnek az Ön webhelyén. Biztonsági okokból is szükségesek.

 

Funkcionális sütik: Ezek a sütik "emlékeznek" a regisztrált látogatókra / ügyfelekre annak érdekében, hogy javítsák felhasználói élményüket.

 

Az általunk leggyakrabban használt sütik

Az alábbiakban található a leggyakrabban használt sütijeinket tartalmazó felsorolás.

 

Első fél sütik

 

sütik.PNG

8.4 Az adatkezelés jogalapja, az adatok törlésének határideje:

 

 1. Munkamenet/átmeneti sütik (session)

Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 1. Állandó/tartós vagy mentett sütik

Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: az érintett törléséig

 1. Statisztikai, marketing sütik:
  Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
1 hónap - 2 év

 

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető az alábbi weboldalakon: Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/ Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

8.5 Hogyan használjuk a sütiket?


1. A weboldal működésének javítása:
A Cookie-k segítenek abban, hogy a Weboldal működésén javítsunk, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé tegyük, és hogy Ön sok hasznos funkciót tudjon használni.

Például, Cookie-kat használunk arra, hogy emlékezzünk az Ön preferenciáira, vagy a vásárlói kosarának tartalmára, amikor visszatér a Weboldalra.
- A Cookie-k segítenek annak megértésében, hogy a www.bormamorbolt.hu Weboldalt hogyan használják, például: Ön jelzi nekünk, ha hibaüzenetet kap böngészés közben. Ezek a Cookie-k a leginkább összesített és anonim adatokat gyűjtik.

2. Megfelelő online hirdetés - ideértve a közösségi médiát is - megjelenítése
Cookie-kat használunk a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet az Ön számára a legérdekesebb. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran speciális szervezetek helyezik el a www.bormamorbolt.hu weboldalon.

Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az Ön online viselkedéséről, mint például az Ön IP címe, az a weboldal ahonnan érkezett, és információk az Ön vásárlási előzményeiről vagy bevásárlókosara tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy Ön láthatja a hirdetéseinket a www.bormamorbolt.hu weboldalon, és más szervezetek weboldalain is, de a mi weboldalunkon is láthatja más szervezetek hirdetéseit.

Ahhoz, hogy az Ön számára olyan online hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek Önnek érdekesek, kombinálhatjuk azokat az adatokat, amelyeket a számítógépe vagy más eszközök böngészőjében a Cookie-kon keresztülgyűjtünk, más általunk gyűjtött adatokkal, például az Ön áruházi vásárlásának adatait.

 

3. A marketing kommunikációink - ideértve az online hirdetéseket - hatékonyságának mérése
A Cookie-k megmutatják, ha Ön megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél.

Ahhoz is használunk Cookie-kat, hogy a marketinges kommunikációnk hatékonyságát mérjük, például megmutatják, ha Ön megnyitott egy általunk küldött marketinges e-mailt.

 

8.6 Mennyi ideig mentjük el az adatait?
A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét. 

 

8.7 Az Ön választása a Cookie-kkal kapcsolatban

Webböngésző cookie-k

A böngésző beállításaiban Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat.  Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Önt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön.

Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját. Például: nem tud termékeket tenni a kosarába, nem tud kijelentkezni vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat használni, amelyekhez belépés szükséges.

Ön a Szolgáltatásainkban használt, a hirdetésekhez kapcsoldódó Cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fenti táblázatban felsorolt Szolgáltatókon keresztül, vagy a YourOnlineChoices weboldal meglátogatásával. Ahol személyre szabott hirdetéseket helyezünk el más szervezetek weoldalán, az AdChoicesikon általában kihelyezésre kerül. Ha erre az ikonra kattint,speciális tájékoztatót talál arról, hogy hogyan kezelheti az online hirdetési preferenciáit. Ezzel kapcsolatban további információ az YourAdChoices weboldalon találhat.

 

8.8  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

Tájékozatjuk, hogy a legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:


Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

9. Google Ads konverziókövetés és Google Analytics használata

 

9.1 Google Ads:

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

9.2 Google Analytics:

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

10. Hírlevél, DM tevékenység:

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

10.1 Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
10.2 Milyen személyes adatokat használunk és miért használjuk a személyes adatait?

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.


Név, e-mail cím:
Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja:
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím:
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.
A fentiek jogalapja: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

10.3 Mennyi ideig mentjük el az adatait?
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

10.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 

10.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 9025 Győr, Szalay Imre utca 22 címen,

 • e-mail útján a bormamorbolt@gmail.com e-mail címen,

 • telefonon a 0630 5202829 telefonszámon.
   

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 • tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.

 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

11. Közösségi oldalak


11.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

11.2 Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

11. 3 Az adatgyűjtés célja:
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „kedvelése”, követése, népszerűsítése.

11.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

11.5 Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

12. Panaszkezelés

12.1. Az érintettek köre
A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

12.2 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Vezeték-és keresztnév:
Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím:
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím,
Az adatkezelés célja: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

A fentiek jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

12.3 Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

12.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

12.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához


A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 9025 Győr, Szalay Imre utca 22 címen

 • e-mail útján a bormamorbolt@gmail.com e-mail címen,

 • telefonon a 06 30 520 2829 telefonszámon.
   

 Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.

 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Ha bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Telefon: 06/30 520 2829

Kérjük, erre az email címre írjon: bormamorbolt@gmail.com

13. Adatbiztonsági intézkedések: 

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

 8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

 

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

 2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni

 3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

 4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

 5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

 

 Informatikai védelem

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

 2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.

 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

 

 

14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

16. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

A www.bormamorbolt.hu adatvédelmi tájékoztatója az alábbi jogszabályok és rendeletek figyelembevételével készült:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

A legutóbbi frissítés dátuma: 2022.06.22

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi képre kattintva PDF formátumban is elérhető.

bottom of page